Tại sao Là chúng tôi?


VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VỐN PHÁP ĐỊNH

Lưu ý:

 • Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.
 • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.

1. Định nghĩa vốn điều lệ, vốn pháp định

 • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với một số ngành, nghề. Doanh nghiệp có thể tham khảo chi tiết danh sách các ngành nghề cần vốn pháp định tại đây
 • Vốn điều lệ:
  • Là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.
  • Khi đăng ký vốn điều lệ doanh nghiệp nộp theo mức thuế môn bài tương ứng theo bảng sau:
  • (Căn cứ: Thông tư số 42/2003/TT – BTC ngày 07/05/2003).

   Bậc thuế môn bài
   Vốn đăng ký
   Mức thuế môn bài cả năm
   Bậc 1
   Trên 10 tỷ đồng
   3.000.000đ
   Bậc 2
   Từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng
   2.000.000đ
   Bậc 3
   Từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng
   1.500.000đ
   Bậc 4
   Dưới 2 tỷ đồng
   1.000.000đ

2. Quy định về vốn điều lệ, vốn pháp định theo pháp luật trước năm 2000

Theo quy định của Luật Công ty và Luật công ty tư nhân, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990 và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/1991 thì:

 • Vốn pháp định được áp dụng cho tất cả các loại hình công ty và tất cả các loại ngành nghề kinh doanh. Hội đồng Bộ trưởng có thẩm quyền quy định mức vốn pháp định cụ thể áp dụng cho từng ngành nghề kinh doanh.
 • Vốn điều lệ luôn luôn phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định. Trong quá trình hoạt động công ty có quyền tăng hoặc giảm vốn điều lệ nhưng không được thấp hơn mức vốn pháp định.

3. Quy định về vốn điều lệ, vốn pháp định theo pháp luật từ năm 2000 đến năm 2005

Theo quy định Luật công ty được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/1999 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2000, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì:

Đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Áp dụng quy định về vốn pháp định với bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào.
 • Vốn pháp định là vốn ban đầu của công ty và được ghi trong điều lệ của công ty.
 • Trong quá trình hoạt động, công ty không được giảm vốn pháp định.
 • Khi muốn tăng vốn pháp định, công ty phải đăng ký tại Uỷ ban nhà nước về hợp tác và đầu tư.
Đối với các công ty trong nước
 • Chỉ áp dụng quy định về vốn pháp định cho một số ngành nghề kinh doanh nhất định.
 • Mức vốn pháp định đối với các ngành nghề khác nhau thì được áp dụng theo các quy định khác nhau của pháp luật chuyên ngành.

Ví dụ:

 • Đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản mức vốn pháp định là 6 tỷ đồng;
 • Đối với ngành nghề kinh doanh sản xuất phim mức vốn pháp định là 1tỷ đồng...

4. Quy định về vốn điều lệ, vốn pháp định theo pháp luật từ năm 2005 đến nay

Theo quy định Luật công ty số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006 và Luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 thì:

 • Vốn pháp định chỉ còn áp dụng trong một số ngành nghề kinh doanh nhất định cho tất cả các loại hình công ty